OpenCommerce Group

Mission & Story

Empower e-commerce entrepreneurs & brands to launch, grow and succeed.

Bệ phóng cho các doanh nhân và doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến.

M i s s i o n

OpenCommerce Group là nơi chúng ta cùng nhau thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới trở nên vượt trội hơn